REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FORMATGASTRO.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.formatgastro.pl przez firmę Format Gastro Grzegorz Krawczyk, NIP 728-107-69-60, REGON 471316391 z siedzibą przy ul. Wedmanowej 5 A, 93-228 Łódź, godziny pracy 9:00 – 17:00 od poniedziałku do piątku, zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.).

§ 2. Strony i przedmiot sprzedaży

1. Sprzedawca prowadzi w Sklepie internetowym sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.formatgastro.pl na terenie Polski.

2. Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym są Towary, oznaczone informacją „Produkt dostępny”, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 5 i 6.

§ 3. Rejestracja

1. Rejestracja w Sklepie internetowym odbywa się poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego wymagającego podania numeru NIP, podanie adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła, zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania ze Sklepu internetowego. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywującym Konto. Po jego otwarciu należy dokonać pierwszego logowania.

2. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia dostęp do Konta oraz korzystanie ze Sklepu internetowego m.in. z funkcjonalności takich jak indywidualna oferta, podgląd historii zamówień, itp.

§ 4. Składanie zamówień

1. Zamówienie może zostać zrealizowane, jeśli zamawiający zaakceptuje podczas jego składania niniejszy Regulamin poprzez zaznaczenie boksu „Akceptuję Regulamin".

2. Zamówienia składane są elektronicznie poprzez Sklep internetowy. Zamawiający składa zamówienie poprzez wybór Towaru w Sklepie internetowym i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.

3. Podstawowym warunkiem przyjęcia i realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego wzoru zamówienia udostępnionego w Sklepie internetowym i zatwierdzenie go poprzez przycisk „Z obowiązkiem zapłaty”.

4. Potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia jest dokonywane przez Sprzedawcę drogą e-mailową na adres Zamawiającego wskazany w zamówieniu, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

5. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia Sprzedawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji oraz dostępność Towaru i określi termin jego realizacji.

6. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru Sprzedawca w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia wysyła do Zamawiającego e-mailem lub przedstawia kontaktując się za pomocą podanego przez Zamawiającego przy Rejestracji numeru telefonu propozycję zmian co do trybu dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia w części lub w całości, uzgodnienie nowego terminu, zamiana Towaru niedostępnego na dostępny). W przypadku uzgodnienia nowych warunków realizacji zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku nieuzgodnienia nowych warunków zamówienia lub w przypadku brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od wysłania ww. e-maila lub próby kontaktu za pomocą podanego przy rejestracji numeru telefonu w celu uzgodnienia nowych warunków zamówienia, uznaje się za brak akceptacji przez Zamawiającego wprowadzonych zmian i anulowanie zamówienia.

7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami ustępów 5 lub 6, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

8. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość odbioru zamówionych Towarów w siedzibie Sprzedawcy.

9. Koszty transportu i dostawy Towarów określone są w Sklepie internetowym w sekcji „Warunki dostawy”.

10. Do każdego zamówienia zostaje wystawiona faktura VAT lub paragon, które są dostarczane Zamawiającemu wraz z Towarem lub oddzielną przesyłką.

§ 5. Ceny

1. Wszystkie ceny Towarów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostawy Towarów, a zasady ich ponoszenia określone są w Sklepie internetowym w sekcji „Warunki dostawy”.

3. Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmiany cen w Cenniku, z tym, że zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych przed dokonaniem zmian.

4. Rabaty i promocje ustalone przez Sprzedawcę nie łączą się.

§ 6. Formy płatności

1. Płatność gotówką następuje przy odbiorze Towaru i należy jej dokonać przy dostawie przesyłki lub przy odbiorze osobistym Towaru.

2. Zamawiający składając zamówienie może zadeklarować także płatność w formie przelewu bankowego lub online: e-przelew, e-transfer.

3. Zamówienia płatne w innej formie, aniżeli przedpłata gotówką lub online będą realizowane w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą ceny Towaru. Brak wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia. Zapis powyższy nie dotyczy jednostek budżetowych po przedstawieniu przez nie dokumentu nadania numer NIP oraz Regon.

§ 7. Czas realizacji zamówień

1. Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Zamówienie uznaje się za złożone w danym dniu roboczym, jeśli zostało złożone przez Zamawiającego do godz. 12:00 tego dnia. Zamówienia złożone w dni robocze po tej godzinie lub złożone w soboty bądź dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za złożone w następnym dniu roboczym.

3. Zamawiający może, informując pocztą mailową lub telefonicznie, ustalić datę realizacji zamówienia na konkretny dzień roboczy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy oraz wynikającego z pracy firmy kurierskiej.

§ 8. Odstąpienie od Umowy i zwrot Towaru

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i odesłania go, na własny koszt, w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Wymagane jest odesłanie Towaru w jego oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

2. Zwrotowi nie podlega Towar, w którym, w wyniku ingerencji Zamawiającego, zostały dokonane jakiekolwiek zmiany.

3. Zwrot Towaru w przypadku odstąpienia od zrealizowanej umowy musi nastąpić przed upływem tygodnia od realizacji prawa do odstąpienia.

4. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w ciągu 14 dni od odebrania przez Sprzedawcę odesłanego Towaru. Strony mogą uzgodnić telefonicznie lub e-mailowo wymianę Towaru na inny.

§ 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy za Towar z tytułu gwarancji

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Towar z tytułu gwarancji na zasadach określonych w dołączonym do Towaru dokumencie gwarancyjnym, z którego wynikać będzie okres i warunki gwarancji.

2. Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości Towaru. W zależności od decyzji Sprzedawcy Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć Towar na własny koszt w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego albo udostępnić Towar w miejscu jego użytkowania przedstawicielowi Sprzedawcy w celu oceny i ewentualnej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.

3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek Towaru lub koszty wizyty przedstawiciela Sprzedawcy (koszt ryczałtowy 150 zł netto) pokrywa Zamawiający.

4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru lub zamieszczonym przy karcie Towaru na stronie www.formatgastro.pl, postanowieniami niniejszego Regulaminu, o których mowa wyżej, do odpowiedzialności Sprzedawcy za Towar zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§ 10. Dane Zamawiającego

1. Zamawiający dokonując rejestracji Konta, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu należytego świadczenia oferowanych przez Sprzedawcę usług.

2. Dane Zamawiającego zostają umieszczone w bazie Sprzedawcy i mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia i korzystania z Sklepu internetowego. Podanie danych przez Zamawiającego jest dobrowolne

3. Zamawiający podając swoje dane potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.

4. Baza danych osobowych Zamawiających podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn.zm.) .

5. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

6. Sprzedawca nie gromadzi danych osobowych innych niż podawane przez Zamawiającego w toku Rejestracji, w tym danych osobowych podawanych przy realizacji płatności za zamówione Towary.

7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa.

§ 11. Prawa własności intelektualnej

1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Sklepu internetowego, do jego poszczególnych elementów tekstowych i graficznych, jego nazwy, koncepcji, szaty graficznej, logo, układu, oprogramowania, innych rozwiązań technicznych, bazy danych oraz znaków towarowych są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego, nie oznacza nabycia przez Zamawiającego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.

3. Zamawiający może korzystać ze Sklepu internetowego w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa. Zamawiający nie może w szczególności kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych elementów Sklepu internetowego, chyba, że jest to niezbędne do korzystania z niego.

4. Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym są używane w celach identyfikacyjnych, są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i są chronione na podstawie stosownych przepisów, w tym przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. „" (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.), konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2017 roku.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie www.formatgastro.pl. Korzystanie z Konta wymaga zaakceptowania zmian Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczna z oświadczeniem o zaprzestaniu korzystania ze Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

3. Zamawiający zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać osobom trzecim adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła podanego podczas Rejestracji.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło Zamawiającego bez jego wiedzy lub zgody.

5. Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.

7. Wszelką korespondencję i przesyłki do Sklepu internetowego należy kierować na adres: handlowy@formatgastro.pl z dopiskiem "Sklep Internetowy".

§ 13. Pliki cookies

1. Sklep internetowy używa tzw. plików Cookies (tj. „ciasteczek”) w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Zamawiających poprzez dostosowanie serwisu do ich indywidualnych potrzeb.

2. Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe w tym także przez Sklep internetowy za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.) zawierające informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych stron internetowych.

3. Zamawiający wyraża zgodę na używanie plików cookies. Zamawiający w każdym czasie może swoją zgodę cofnąć, poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej).

4. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym konsekwencją związaną ze zmianą domyślnych ustawień przeglądarki internetowej pozwalających na zapisywanie plików cookies może być brak możliwości zalogowania się poprzez Konto do Sklepu internetowego i korzystania z jego funkcjonalności, a w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędna będzie ponowna zmiana ustawień w zakresie plików cookies.